Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Tłumacz Przysięgły Aleksandra Cyman („Tłumacz”)
NIP:6381598404
REGON:241731004
ul. Urocza 5, 43-188 Orzesze
Tłumacz zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zachowując je w tajemnicy zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej „Rozporządzeniem”) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe mogą być gromadzone oraz przetwarzane w formie elektronicznej. Tłumacz oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. W celu zlecenia tłumaczenia przysięgłego niezbędne jest podanie imienia i nazwiska zamawiającego. Dane te przetwarzane są w celu wprowadzenia do repertorium tłumacza przysięgłego, co jest obowiązkowe i wynika z wymogów określonych w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Dane te przechowywane są przez okres wynikający z odnośnych przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego. W celu umożliwienia kontaktu podczas realizacji zlecenia wymagane jest podanie danych obejmujących adres, adres email oraz numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi kontakt w trakcie realizacji zlecenia, zidentyfikowanie osoby odbierającej tłumaczenie (co konieczne jest, aby zapobiec przekazaniu dokumentów osobom nieuprawnionym) oraz ewentualnego odesłania nieodebranych dokumentów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest usprawiedliwiony prawnie interes administratora. W celu realizacji tłumaczenia niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych zawartych w tłumaczonych dokumentach. Ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zlecenia. Dane te mogą być przechowywane przez trzy lata od dnia odbioru tłumaczenia na wypadek reklamacji lub udzielenia informacji uprawnionym organom państwowym. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest usprawiedliwiony prawnie interes administratora. W celu rozwoju zawodowego tłumacza, niektóre teksty tłumaczeń oraz kopie dokumentów, z których zostały dokonane mogą być przechowywane przez czas nieokreślony. Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku tłumacza polegającego na doskonaleniu warsztatu. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest usprawiedliwiony prawnie interes administratora. W celu wystawienia faktury niezbędne jest podanie danych osobowych wynikających z przepisów podatkowych. Dane te przechowywane będą przez 5 lat. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przekazania ich do ING Banku Śląskiego S.A.(„Bank”) w związku z:
1. świadczeniem przez Bank na rzecz serwisu internetowego aleksandra-cyman.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6ust. 1lit.f) Rozporządzenia)
2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Serwisu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia).
3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia). Jako podmiot danych osobowych masz prawo: zażądać dostępu do dotyczących Ciebie danych, zażądać dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu, zażądać sprostowania lub uzupełnienia danych, zażądać usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej. wnieść w każdym czasie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora. wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności na rzecz Tłumacza przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Tłumacza. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Tłumaczem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Tłumaczem a Bankiem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności postanowienia Rozporządzenia.